Privacy policy / Aanwijzing voor gegevensbescherming

Aanwijzing voor gegevensbescherming

Deze aanwijzing voor de gegevensbescherming beschrijft hoe BDC WEB (hier “de Winkel van Lourdes” genoemd) de gegevens, die u ons bij het gebruik van de websites ter beschikking stelt, verwerkt en zorgt voor de bescherming ervan volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de relevante Franse wetten op de gegevensbescherming, in het bijzonder de Franse wet op de gegevensbescherming, de BDSG.

De bescherming van persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mail nemen wij als onderneming uiterst serieus. Om die reden voeren wij onze webactiviteiten uit in overeenstemming met de geldende wetten omtrent de bescherming en veiligheid van gegevens. Hieronder leest u welke informatie wij verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke, contactpersoon bij vragen of het uitoefenen van uw rechten als betrokkene, contact

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wettelijke voorschriften voor de gegevensbescherming voor alle via de websites van de Winkel van Lourdes verlopende processen voor gegevensverwerking is;

BDC WEB
201 route d'Arles
Pole de Cadillan
13690 Graveson - Frankrijk

U kunt zich bij vragen, opmerkingen, bezwaren en voor het uitoefenen van uw aanvullende rechten als betrokkene die verband houden met deze aanwijzingen voor de gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonsgegevens via de websites van de Winkel van Lourdes direct wenden aan de functionaris voor gegevensbescherming van de Winkel van Lourdes via e-mail (klantenservice@winkel-van-lourdes.com). Deze persoon zal uw verzoeken met betrekking tot de gegevensbescherming graag behandelen.

Persoonsgegevens / Gebruik

Principieel geldt voor Winkel van Lourdes dat de bescherming van persoonsgegevens voor ons van het hoogste belang is. U bepaalt of u, bijvoorbeeld in het kader van een registratie of klantenonderzoek of anderszins, deze gegevens aan ons wilt verstrekken of niet. Uw gegevens zijn voor uw aanvraag van belang, maar worden door u op vrijwillige basis ter beschikking gesteld. Er geldt een uitzondering voor de gevallen waarin het vooraf verkrijgen van toestemming op praktische gronden niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.

Wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor verwerkingsprocedures van persoonsgegevens toestemming nodig hebben van de betreffende persoon, dient Art. 6 lid 1 punt a van de AVG als wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens, die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is, dient Art. 6 lid 1 punt b van de AVG als wettelijke grondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocedures die voor het nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst noodzakelijk zijn.

Voor zover het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting die op de Winkel van Lourdes van toepassing is te voldoen, dient Art. 6 lid 1 punt c van de AVG als wettelijke grondslag.

Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vitale belangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon, dient Art. 6 lid 1 punt d van de AVG als wettelijke grondslag.

Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een derde partij, en wegen de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder dan het hiervoor genoemde belang, dan dient Art. 6 lid 1 punt f van de AVG als wettelijke grondslag voor de verwerking.

Verwijderen van gegevens en duur van de opslag

De persoonsgegevens van de betroffen persoon worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel waarvoor ze zijn opgeslagen verdwijnt. Opslag kan daarnaast pas plaatsvinden als dit door de Europese of nationale wetgevende instanties in verordeningen, wetten of overige voorschriften naar Europees recht, die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing zijn, is voorzien. Blokkade of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij verdere opslag van de gegevens vereist is voor het afsluiten van een overeenkomst of het uitoefenen van een overeenkomst.

Gegevensuitwisseling / Contractuele relaties met partners/derde

Bovenop de hiervoor beschreven wijzen van gebruik verstrekt het de Winkel van Lourdes uw gegevens aan derden, die betrokken zijn bij de afhandeling van uw bestelling of bij opdrachten. Wij verstrekken, bijv. wanneer u een bestelling via onze website heeft verzonden, uw bestelinformatie aan partnerondernemingen en opdrachtnemers van de Winkel van Lourdes, die uw opdracht verwerken en aan u leveren. Gegevens worden alleen verstrekt voor zover deze van belang zijn om uw opdracht uit te voeren, te leveren of om een aanvraag af te handelen. De wettelijke grondslag hiervoor is de uitvoering van de met u afgesloten overeenkomst (bijv. bij bestellingen of de voorbereiding van een overeenkomst, Art. 6 lid 1 punt b van de AVG).

Bovendien geven wij bij het verzenden van dergelijke artikelen waarvan de waarde het verzekerde aansprakelijkheidskader van het transportbedrijf dat door ons een opdracht heeft ontvangen, de soort en waarde van de artikelen evenals de naam en aanhef van de ontvanger van de artikelen door aan de verzekeringsmaatschappij van onze uitgebreide transportverzekering. Dit gebeurt vanwege ons gerechtvaardigd belang om onze artikelen te beschermen tegen met name toevallig verlies of beschadiging tijdens het transport. Zonder een dergelijke uitgebreide transportverzekering zouden wij u de verzending van met name duurdere artikelen niet kunnen aanbieden. De verzekeringsmaatschappijen hebben wij contractueel verplicht tot doelbinding en vertrouwelijkheid dat de overgedragen gegevens uitsluitend mogen worden verwerkt met als doel het bewerken van een verzekeringszaak. De wettelijke grondslag is Art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

Persoonsgegevens worden ook aan derden verstrekt, als wij daar juridisch toe verplicht zijn. De wettelijke grondslag is in dit geval Art. 6 lid 1 punt c van de AVG.

Gegevens die automatisch op onze website worden vastgelegd / Gebruiksgegevens

Wij nodigen iedereen uit om onze website gratis te bezoeken en te gebruiken en de aangeboden producten aldaar te bekijken. Als u onze website bezoekt, leggen wij de volgende algemene gebruiksgegevens vast om te kunnen beoordelen welke onderdelen van de website u bezoekt en hoe lang u daar bent:

Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
Het besturingssysteem van de gebruiker
Het IP-adres van de gebruiker
Datum en tijdstip van de toegang
Websites waarvandaan het systeem van de gebruiker op onze internetpagina is gekomen
De op onze websites gebruikte services en functies

Deze gegevens worden toegevoegd aan de gebruiksgegevens van alle bezoekers van onze website om het aantal bezoekers, de gemiddelde doorgebrachte tijd op onze website, de opgeroepen pagina's etc. te meten. Deze gegevens worden door ons verzameld en alleen voor interne doeleinden gebruikt.

De wettelijke grondslag voor het tijdelijk opslaan van de gegevens en de logbestanden is Art. 6 lid 1 punt f van de AVG. Wij gebruiken deze verzamelde gegevens om onze producten en diensten te beoordelen inclusief de nieuwe zaken die wij via onze website aanbieden, om het gebruik van onze website te meten en om de inhoud ervan te verbeteren.

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de websites aan de computer van de gebruiker te kunnen leveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. De opslag in logbestanden vindt plaats om de goede werking van de websites te garanderen. Daarnaast dienen de gegevens voor ons voor het optimaliseren van de websites en voor het garanderen van de veiligheid van onze informatietechnische systemen. Deze doeleinden vormen ook ons gerechtvaardigde belang van de gegevensverwerking volgens Art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

De gegevens worden verwijderd zodra deze voor het bereiken van het doel van hun opslag niet langer vereist zijn. In het geval van opslag van de gegevens in logbestanden is dat na uiterlijk zeven dagen het geval. Een langere opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruiker verwijderd of vervreemd, zodat identificatie van de opvragende client niet meer mogelijk is. De opslag van de gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van de gegevens in logbestanden is voor de werking van de internetpagina absoluut noodzakelijk.

Daarom heeft de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Reclame-uitingen van derden of links naar andere websites, die op onze website worden aangeboden, verzamelen eventueel gebruikersgegevens als u ze “aanklikt” of anderszins hun aanwijzingen volgt. Wij hebben geen controle over de gegevens die via reclames of websites van derden vrijwillig of onvrijwillig worden verzameld. Wij adviseren om de richtlijnen voor de privacy ("Privacy Policies") van de betreffende websites te raadplegen, als u bedenkingen heeft bij de verzameling en het gebruik van uw gegevens.

Cookies

Evenals veel andere commerciële websites maakt de Winkel van Lourdes eventueel gebruik van de algemene, als “cookies” bekend staande technologie, om gegevens te verzamelen over uw gebruik van de website en om er zeker van te kunnen zijn dat uw bezoek zonder problemen plaatsvindt.

Bij cookies gaat het om tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website opvraagt, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een kenmerkende tekenreeks waarmee een unieke identificatie van de browser mogelijk is wanneer de website weer wordt opgevraagd. Cookies kunnen geen informatie van uw computer lezen of samenwerken met andere cookies op uw harde schijf.

Cookies stellen ons in de gelegenheid om u bij een volgend bezoek aan de website te herkennen. De gegevens die worden opgeslagen in cookies kunt u opmaken uit de cookie-instellingen. Op onze websites wordt gebruikgemaakt van zogenoemde tijdelijke cookies, permanente cookies, tracking-/web-bugs en local storages. Tijdelijke en permanente cookies Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe worden met name de sessiecookies gerekend. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegekend. Hierdoor kan uw pc opnieuw worden herkend wanneer u weer op onze websites komt.

De sessiecookies worden verwijderd wanneer u de browser sluit. Wij maken gebruik van tijdelijke cookies om onze websites gebruikersvriendelijker vorm te geven. Voor een aantal elementen van onze websites is het nodig dat de oproepende browser ook na een paginawissel kan worden geïdentificeerd.

Wij maken op onze websites bovendien gebruik van permanente cookies waarmee een analyse van het surfgedrag van onze gebruikers mogelijk is. Permanente cookies worden automatisch na een vaste termijn verwijderd die per cookie kan verschillen. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld IP-adressen, ingevoerde zoekbegrippen of het gebruik van bepaalde websitefuncties worden overgedragen. De meeste cookies slaan geen persoonlijke gegevens van een gebruiker op. Voor de cookie-ID kunnen op de server echter het e-mailadres en de klant-ID van de gebruiker staan.

Tracking-/web-bugs Een aantal van onze diensten maakt bovendien gebruik van zogenaamde tracking- of web-bugs, ook wel trackingpixels genoemd. Het gaat hierbij om code-snippets van meestal slechts 1 x1 pixel, die in staat zijn uw browsertype via de browser-ID – de individuele vingerafdruk van uw browser – te identificeren en te herkennen. Hiermee kan de dienstverlener zien wanneer en hoeveel gebruikers de pixel hebben opgeroepen, of dat een e-mail werd geopend of een website werd bezocht en wanneer. Om web-bugs op onze websites te blokkeren kunt u tools zoals bijvoorbeeld webwasher, bugnosys of AdBlock gebruiken. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij web-bugs niet gebruiken om ongemerkt persoonlijke gegevens over u te verzamelen of dergelijke gegevens aan derden en marketingplatforms over te dragen.

De doelen en wettelijke grondslagen voor het gebruik van cookies en andere identificatoren De wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is § 25 lid 2 nr. 2 van de Duitse TTDSG voor het plaatsen van dergelijke cookies op uw apparaat, en Art. 6 lid 1 zin 1 punt f van de AVG, bijv. voor eventueel aansluitend vereiste verwerkingen op onze systemen. Het doel van het gebruik van technisch absoluut noodzakelijke cookies is het gebruik van websites voor de gebruikers te vereenvoudigen. Enkele functies van onze websites kunnen zonder gebruikmaking van cookies niet worden aangeboden.

Voor deze functies is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van pagina's weer wordt herkend. Voor technisch absoluut noodzakelijke cookies is het recht van bezwaar uitgesloten aangezien deze dwingend noodzakelijk zijn om u onze website en de content ervan te kunnen laten zien en om u de functionaliteiten van de website ter beschikking te stellen. De door technisch absoluut noodzakelijke cookies verkregen gebruikersgegevens worden niet gebruikt voor het aanmaken van gebruikersprofielen. De analyse- en marketingcookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze websites en de content ervan te verbeteren.

Door de analyse-cookies komen we te weten hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij zo ons aanbod doorlopend optimaliseren. Verwerkingen in het bijzonder op uw apparaat die zijn gebaseerd op cookies of andere identificatoren (bijv. browser-fingerprints, pixels) en die technisch niet vereist zijn voor het functioneren van onze websites, voeren wij alleen uit met uw toestemming die u kunt verlenen via de cookie-layer die bij het oproepen van onze websites wordt weergegeven. De wettelijke grondslag voor het plaatsen van deze op cookies gebaseerde verwerkingen is § 25 lid 1 nr.1 van de Duitse TTDSG voor het plaatsen van cookies op uw apparaat en art. 6 lid 1 punt a van de AVG voor eventuele vervolgverwerkingen buiten uw apparaat op onze systemen of systemen van onze technologiepartners. Zolang u geen toestemming hebt verleend worden dergelijke cookies die voor het functioneren van onze websites niet vereist zijn, niet geplaatst.

Herroepen van verleende toestemmingen voor het gebruik van cookies en andere identificatoren/tags

De door u verleende toestemming voor de gegevensverzameling door cookies verleende toestemming kunt u op ieder moment herroepen als u cookies hier deactiveert. U kunt cookies ook deactiveren via de schuifschakelaar in de cookie-instellingen in zijn geheel of afzonderlijk deactiveren. Technisch niet vereiste cookies kunt u via onze cookielayer reeds bij de eerste keer dat u onze website oproept direct afwijzen. Als u niet wilt dat uw browser cookies opslaat, hebt u bovendien die mogelijkheid om cookies te deactiveren of te beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op ieder moment via uw internetbrowser worden verwijderd of gedeactiveerd. Het uitschakelen van de cookie-functie kan ervoor zorgen dat deze website niet optimaal functioneert. U bent eventueel niet in staat om alle mogelijkheden en informatie van deze website te gebruiken. Houd er verder rekening mee dat u het deactiveren in elk van de door u gebruikte browsers moet uitvoeren. Ga voor meer informatie over hoe u via de instelling van uw browser cookies kunt verwijderen of beheren naar de helppagina's van de desbetreffende browser.

Registratie

Op onze internetpagina bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich door het invoeren van persoonsgegevens te registreren. De gegevens worden hierbij in een invoermasker ingevoerd en aan ons overgedragen en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De volgende gegevens worden verzameld in het kader van het registratieproces:
Voor- en achternaam
Adres E-mailadres
Firma/Instituut/Band (optioneel) In het kader van het registratie wordt de toestemming van de gebruiker voor het verwerken van deze gegevens gevraagd.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is als er toestemming door de gebruiker is gegeven Art. 6 lid 1 punt a van de AVG. Als de registratie dient voor het uitoefenen van een overeenkomst waar de gebruiker partij is of het nemen van maatregelen vóór de sluiting van de overeenkomst, is de aanvullende wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens Art. 6 lid 1 punt b van de AVG. Registratie van de gebruiker is noodzakelijk om bepaalde content en prestaties op onze website beschikbaar te maken. Registratie van de gebruiker voor het uitoefenen van een overeenkomst met de gebruiker of voor het nemen van maatregelen vóór de sluiting van de overeenkomst is noodzakelijk.

De gegevens worden verwijderd zodra deze voor het bereiken van het doel van hun opslag niet langer vereist zijn. Dit geldt voor de tijdens de registratieprocedure verzamelde gegevens wanneer de registratie op onze internetsite wordt beëindigd of herzien. Dit geldt voor de tijdens de registratieprocedure voor het uitoefenen van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen vóór de sluiting van de overeenkomst wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Ook na het afsluiten van de overeenkomst kan de noodzaak bestaan om persoonsgegevens van de betrokken partij op te slaan, om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen. Als gebruiker heeft u op ieder moment de mogelijkheid om de registratie te beëindigen. De over u opgeslagen gegevens kunt u op ieder moment via de Klantenservice of het Klantencentrum laten herzien.

Als de gegevens noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen vóór de sluiting van de overeenkomst, dan is een voortijdige verwijdering van de gegevens uitsluitend mogelijk als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen zijn die dit belemmeren.

Zo kunt u ons contacteren

KLANTENSERVICE : 00 33 977 484 620

Onze klantenservice helpt u graag bij al uw vragen of problemen. Houd uw klantnummer bij de hand Houd alstublieft uw klantnummer bij de hand wanneer u belt. Hierdoor kunnen we u in de meeste gevallen efficiënter helpen. Als u inlogt op uw klantencentrum ziet u daar uw klantnummer.

Geen verzendkosten

Geen verzendkosten
naar Nederland en België vanaf 199€

Klantenservice

Klantenservice
Wij spreken Nederlands
Tel. 00 33 977 484 620

BETAALMETHODEN

Creditcard, Paypal, Bankoverschrijving

Verzonden binnen 24 uur

Volg uw zending met tracking nummer, bezorging via DPD


SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief en ontvang onze speciale aanbiedingen, kortingscodes, nieuwe producten …

Klantbeoordelingen van Winkel-van-lourdes.com

Winkel van Lourdes © | Religieuze online winkel van het bedevaartsoord Lourdes in Frankrijk
Klantbeoordelingen